Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

屋企裝修完 衣櫃.鞋櫃 大清櫃 部份物品 可少議……….…… 只限太子站面交或順豐

@vintage_______shop

5.0

(115)

Hong Kong   ∙   Joined 4y 3m

Verified

Very Responsive

太子站面交 時間互相遷就 希望大家見諒! 只有中銀戶口 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000多謝大家🙏🏾🙏🏾