Sell
Cars & Property
Fashion
Home & Living
Mobiles & Electronics
Hobbies & Games
Jobs & Services
Others

@just.buyit

5.0

(356)

Hong Kong   ∙   Joined 2y 10m

Verified

Very Responsive

--- 有無鋪頭? --- 想搵鋪頭買嘢唔好上網搵,去街搵。 有鋪頭就唔會係呢個價錢。各位,舖租唔係免費,係消費者夾錢交。 去網店就問有無鋪頭,去舖頭就問有無網址,咩玩法呢? --- 平啲啦 /last price? --- 如果價錢唔啱,唔緊要,希望你喺第二度搵到你要嘅嘢。 --- 有冇保養 ?---- 香港大部份人以為提供保養係無成本。商人包幾年幾年保養係因為已經將保養成本加埋落零售價內。我哋大部份產品只係薄利多銷賣二三百蚊,如果要保養請移玉步。 --- 交收 --- 請參閱產品說明。

Listings